popup

kulcsszavak:

Nagyböjti gondolatok József atyától

Evangélium Szent János könyvéből

Volt egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és nővérének, Mártának a falujából. A nővérei megüzenték Jézusnak: „Urunk, íme, akit szeretsz, beteg.”
Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt:
  – Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor megtudta, hogy beteg, még két napig ott maradt, ahol volt. Ezután így szólt tanítványaihoz:
  – Menjünk ismét Júdeába! Amikor odaért, Jézus megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Amikor Márta megtudta, hogy Jézus érkezik, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz:
  – Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked Isten. Testvéred fel fog támadni – mondta neki Jézus. Tudom – felelte Márta –, hogy fel fog támadni a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki:
  – Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog; és mindaz, aki él és hisz énbennem, nem halhat meg örökre.
Hiszed ezt?
  –Igen, Uram – válaszolta Márta –, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, aki a világba jön. – Hova helyeztétek őt? – kérdezte.
  – Urunk, jöjj és lásd! – felelik neki. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: – Látjátok, mennyire szerette! De néhányan közülük így szóltak: – Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg? Jézus – még mindig mélyen megindulva – a sírhoz ért. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta.
Jézus így szólt:
  – Vegyétek el a követ! Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: – Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus így válaszolt: – Ugye megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ. Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.
Miután ezt mondta, hangosan így kiáltott:
  – Lázár, jöjj ki! A halott kijött, keze-lába pólyákkal körülkötve. Az arcát kendő fedte.
Jézus így szólt hozzájuk:   
  – Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni! Ekkor sokan kezdtek hinni benne azok közül a zsidók közül, akik Máriához jöttek, és látták, amit Jézus tett.

Kedves Testvérek!
    Bizonyára többen átéltük már azt a különös, meghitt és szinte gyónásra kényszerítő együttlétet, amikor a kórházi szoba esti csendjében két vagy több ember fekszik egymás mellett, és csak a kijáratot jelző didergő fény ég. A szobában lévők – érthető módon – nem tudnak aludni. Ilyenkor valamelyikük megszólal, és néha mély, őszinte beszélgetés bontakozik ki.
    Amikor ilyen helyzetbe kerültem, a mellettem fekvő – magát ateistának valló – sorstársam megszólalt:
-    Ugye, nem haragszik, ha megkérdezem: igazán elhiszi, hogy van valami értelme a prédikációjának? Jobb lesz attól valaki, vagy megváltozik az élete? Próbálja meg: álljon ki mise után a templomajtóba és kérdezzen meg néhány kijövőt, hogy miről szólt a prédikáció. Lefogadom, hogy nem fogják tudni. Annak idején sok úgynevezett hívő emberel dolgoztam együtt, akikkel kapcsolatban azt tapasztaltam, hogy hétfőn pontosan olyanok voltak, mint pénteken vagy szombaton, pedig vasárnap meghallgatták a pap prédikációját.
Aztán – látja – én ateista vagyok, itt fekszem a kórházban. Maga hívő, mégis itt fekszik. Hát miért nem segít magán az Istene? Egy a sorsunk.
Mindezt kíváncsian, nem agresszíven, nem támadóan kérdezte.
    Valami ilyesmit válaszoltam:
-    Mióta Isten igéjét hirdethetem, sokan felvetették ezt a kérdést. Tanár is vagyok és olvastam, hogy a neveléstudománnyal foglakozók szerint kb. hatezer év óta rendszeresen neveljük a fiatalokat, és ha minden szavunk jó talajba hullott volna, akkor ma már mindannyiuknak szárnyai lennének és a Földön angyalok élnének. De minden generációnak elölről kell kezdenie; Ön is biztosan megkísérelte ezt gyermekeivel és én is tanítványaimmal meg a rám bízottakkal. Ez az egyik, amiért szüntelenül próbálkozunk – ez a kényszer, ez a „muszáj”. A másik, ami miatt minden alkalommal újra és újra Isten igéjét hirdetni merem, az a halvány reménység, hogy olykor nem egyedül hirdetem. Hiszem, hogy Valaki néha „közbeszól”. Vagyis: nem az a legfontosabb, amit én mondok, nem az, amit vagy megjegyez vagy nem a hallgató. Hanem amit Ő mond, Ő súg a hallgató lelkébe; mert azt nem lehet nem meghallani, nem lehet elfelejteni!
A második kérdésére válaszolva pedig azt tudom mondani, hogy a vallás és a hit nem olyan, mint egy biztosító társaság. Hogy mind a ketten itt fekszünk a kórházban, ez azt jelenti, hogy Isten hívőkre és hitetlenekre (kezdettől fogva nem hittem, hogy hitetlen!!) egyaránt felkelti Napját.
    Hogy ez mennyire így van, erről a mai evangélium, Lázár története beszél. Nyilvánvaló volt, hogy Jézus szereti Lázárt, mert hivatkoznak is erre: „Uram, akit szeretsz beteg”. Mondhatták volna ezt is: „Uram, hogyan lehet valaki beteg, akit Te szeretsz?”
    Itt válik el a vallásosság a hittől! A vallásos ember azt kérdezi: Hogyan lehet beteg az, aki szereti az Istent? Aki már egy kicsit szereti Jézus Krisztust, az így szól: Uram, akit szeretsz, beteg. Az igazi Krisztus-hívő pedig szól és kérdez, Jézushoz fordul. MÉGIS! Itt kezdődik a hit. Ennél a MÉGIS-nél. Nem felelősségre vonja Jézust, mert tudja, hogy nem biztosító társaság, hanem ennél sokkal több.
    Akinek ilyen MÉGIS-hite van, annak Jézus két titkot és két vigasztalást mond.
    Az első titok az, hogy Jézus már tudja, hogy Lázár meghalt, és mégis azt mondja: „Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia”. – Ezek szerint létezik olyan betegség, amiben meg lehet halni és mégsem lehet elpusztulni. Mert van olyan betegség, ami nem halálos. És van olyan egészség, amibe nem lehet meghalni, de el lehet pusztulni. Lelkipásztorként hányszor kellett figyelmeztetnem egy-egy erős férfit vagy nőt, hogy vigyázzon, mert halálosan egészséges! Abba az egészségbe, amiben él, bele lehet pusztulni. És hányszor, de hányszor mondtam el csöndesen a vigasztalást: Akit szeretett, ő halálos beteg volt, meghalt, de nem pusztult el. Miért siratjuk azt, aki él? Nem a halálé az utolsó szó!
    A másik titok így szól: Jézus másképpen szeret, mint mi. Amikor üzennek érte, hogy Lázár haldoklik, nem indul el azonnal. A tanítványok noszogatják, Mária és Márta izgulnak: Hol van Jézus? És Ő vár két napot. – Mit szólnánk ahhoz, ha az ügyeletes orvos csak két nap múlva jelenne meg a betegágyunknál? Milyen véleményünk lenne róla? Hogyan kínlódhatott Márta és Mária, csak nem értették: Jézus itt van tőlük fél napi járásra, és nem jön?!
    Hányszor kérdeztük, hányszor kérdezték tőlem is: Miért nem segít az Isten? Hívom, kérem, imádkozom – miért nem jön? Csak azt mondhatom, amit magam is megtapasztaltam: Ha késik is az Úr – el nem késik. Csak nem a mi óránk szerint cselekszik. Isten malmai lassan, de őrölnek. Isten világában tökéletes REND van. És ha Isten késik is, mire itt az idő – talán húsz vagy ötven év múlva -, megérkezik és amit meg kell gyógyítani, életre gyógyítja vagy örök életre.
    Lehet, hogy már ma elkezdjük várni, és lehet, hogy már hajlott derekú, fáradt emberek leszünk, amikor csodálatosan beteljesedik az, amit várunk. Akkor jövünk rá, hogy ha előbb kaptuk volna, korán lett volna.
    Lázár feltámasztásának története két vigasztalást is nyújt számunkra. Az egyik így hangzik: „Barátom!” Lázárról mondja Jézus: „Lázár, a mi barátunk elaludt.” – Hát nem csodálatos?
    Tudjuk-e, hogy Jézus a mi Barátunk? Amióta ezt tudom, ha Rá gondolok, különösen is meleg lesz a szívem. Tudom, hogy van Atyám és van Barátom. És még valamit tudok: ha valamelyik barátunk meg is tagad vagy szembefordul velünk – akkor is van egy Barátunk, a mi Urunk Jézus Krisztus, Aki nem fog magunkra hagyni.
    És mit mond ez nagy Barát Lázárról? Azt, hogy elaludt az Úrban – ez a második vigasztalás. Milyen jó volna, ha ezt komolyan vennénk! Elaludt. Nem halt meg. Csak az Úr Jézus mondhatta Mártának és Máriának: Asszony, miért sírsz? Hát elaludt. Úgy aludt el, ahogy szokott a nap végén, fáradtan. Aztán majd elmegyek és felkeltem őt. Egyszer nem te kelted fel, hanem én.
    A végén – egy pillanatra – hadd térjek vissza az úgynevezett ateista beszélgetőtársamhoz. Nem volna igazságos, ha elhallgatnám, hogy egy beszélgetés végén azt dünnyögte maga elé: Tulajdonképpen maguk hívő emberek boldog emberek. Egy kicsit irigylem magukat!
    Igen, van valami titokzatos többletünk (nekünk MÉGIS hívőknek!), ami segít boldognak lennünk. Tudjuk, hogy van Megváltónk, Urunk, Aki a Barátunk. Ő van velünk most és szüntelen, és ott lesz, amikor nem meghalunk, hanem elalszunk, és ott lesz majd, amikor felébredünk. Aki ezt hiszi és tudja, az boldog ember!
Urunk Jézus, köszönjük, hogy titkokat mondasz és titkokat fejtesz meg az örök élettel kapcsolatban. Erősíts, bátoríts, taníts és gyógyíts minket, gyönge hitünket is, hogy Rád támaszkodjunk, mert aki hisz Tebenned, ha meghal is, él az, mert Te vagy a feltámadás és az élet. Ámenhack forum forum hack warez forum k2 shell recovery shell sadrazam shell wso shell danger shell webroot shell hacklink satışı hacklink
wso shell
Recovery shell
k2 shell
Hack Forum
Forum Hack wso shell recovery shell k2 shell Hack Forum Hack Sitesi mirror zone instagram takipci kasma
Hack Forum
Forum Hack
warez forum

Mac yayinlari

Canlı mac izle

justintv izle

maç izle maç yayınları canlı maç izle justintv izle maç izle mac izle canlı maç izle canlı mac izle beinsports izle mac yayınları maç yayınları justintv izle lig tv izle uefa izle canlı izle bein sports 1 izle instagram takipci hilesi instagram hilesi instagram unfollow instagram hileleri instagram beğeni instagram yorum hilesi takipci kasma instagram instagram takipci satın al instagram instagram takipci Germany News News Politics News World News Sports news instagram takipci hilesi instagram hilesi instagram unfollow instagram hileleri instagram beğeni instagram yorum hilesi takipci kasma instagram instagram takipci satın al instagram instagramciyiz instagram takipci instagramcilar instagram 2018 arçelik yetkili servisi beko yetkili servisi en yakin servis arcelik teknik servis arcelik servisleri istanbul arcelik servisi arçelik beko servis istanbul arçelik beko servisi beko yetkili servisi arçelik yetkili servis yakamoz beyaz eşya servisi