popup

kulcsszavak:

Temetôkert

TEMETŐ

A temető nyitva tartása folyamatos, egész nap látogatható.
Fenntartója: Hidegség Község  Önkormányzata
A sírhelyek feletti rendelkezési jogokat a fenntartó tartja nyilván.


Gömbpanoráma a temetőkertről és a templomról megtekinthető.TÖRTÉNETI ADATOK A HIDEGSÉGI TEMETŐKERESZTRŐL


A katolikus egyház előírása szerint a temető központi helyén messziről észrevehető fa- vagy kőkeresztnek kell lennie. Hidegség mai temetőkeresztjét közel két évszázaddal ezelőtt, 1814-ben állították fel. Napjainkban műemléki védettséget élvez. Krisztus keresztjének jobb oldalán a Fájdalmas Szűzanya, balra a szeretett tanítvány, Szent János áll. Készítője talán épp azt a pillanatot örökítette meg, amikor János evangéliuma szerint Jézus így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!”, majd tanítványához: „Nézd, az anyád!” (Jn 19,25-26).
A kereszt talapzatán elhelyezett írástábla latin felirata a következő:

DEO

REDEMTORI

IOANNES

BLASKOVITS

COLONVS

HIDEG,,

SEGIENSIS

MDCCCXIV

F. F.

Azaz: „A Megváltó Istennek [állíttatta] Blaskovits János hidegségi telkes jobbágy 1814[-ben].” Az utolsó sorban álló F. F. rövidítést egyelőre nem sikerült megfejteni, talán a latin „fundatio familiae” (családi alapítvány) kifejezés áll mögötte, ami arra utal, hogy a Blaskovits család egy pénzalapot hozott létre a kereszt későbbi fenntartásának céljából. Ez azonban csak feltevés, ilyen alapító okirat vagy akár csak arra való utalás nem ismeretes.

Az anyakönyvek szerint a Blaskovits (Blaskovich) család a 17. század utolsó évtizedeitől lakott Hidegségen. A keresztet állító Blaskovits János 1742-ben született, és 1814. január 27-én temették el a falu temetőjében. Nem kizárt, hogy halála közeledtét érezve rendelkezett a temetőkeresztről.

A temetőkereszt későbbi történetéről alig rendelkezünk írásos dokumentummal. Bonyolítja a helyzetet az 1812. augusztus 12-én felvett egyházlátogatási jegyzőkönyv, mely már létezőként ír a feszületről. Az okirat szerint ebben az időben a temető, mely a falun kívül, mintegy 300 lépésnyire található, megfelelő nagyságú, meg van áldva, kereszttel (a Szent Megváltó szobrával) látták el, melyet a Blaskovich család emeltetett és fog fenntartani.Elképzelhető, hogy 1812-ben létesült a kereszt, de ekkor még a mellékalakok hiányoztak róla, és csak 1814-ben készült el teljesen, ezért vésték rá az 1814-es évszámot. Az sem kizárható, hogy egy korábbi keresztről van szó, amelynek helyére 1814-ben a mai temetőkereszt került. A későbbi egyházlátogatási könyvek (1829, 1832) szinte megismétlik az előbb említett okirat szövegét.

1875-ben nem is kifejezetten temetőkeresztről, hanem Szűz Mária és Szent János kőszobráról írnak.

Gayer József hidegségi plébános ezt írta 1870-ben a keresztről: „A temetőben áll egy kőkereszt Mária s János szoborral, mely Blaskovich (most Baumgartner 16. házszám) család által emeltetett és az által fentartatik.”

A talapzat alján elhelyezett kis táblácska arról tudósít, hogy a keresztet 1886. szeptember 23-án restauráltatta a Blaskovits család Mária nevű tagja:

Megujitatta özvegy

Czvitkó Mátyásné

szül. Blaskovits Mária

1886. Szept. hó 23án

Csatkai Endre neves művészettörténésznek 1932-ben jelent meg a Sopron környéki műemlékeket feldolgozó munkája. A hidegségi temetőkeresztnek néhány szót szánt csupán: „A templom tövében van a temető; csinos 1814-ből való feszülete Máriával s szent Jánossal.” 1956-ban megjelent műemléki topográfiájában sem találunk több információt, ráadásul sajtóhiba folytán az évszám sem pontosan került megörökítésre: „Temetőkereszt. Feszület Máriával és Szent Jánossal. Jó munka, 1841-ből.” Érdekes viszont a könyvben szereplő fénykép, hisz kiderül, hogy a mai állapottal ellentétben ekkor még nem vették körül a keresztet sírok.

A temetőkereszt 2011. évben a Hidegség Önkormányzata által kiírt Szent András pályázat keretében, valamint támogatók, önkéntesek szorgos munkájával felújításra került.